7252 SAYILI KANUN İLE İŞ KANUNU VE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA


29 Temmuz 2020

Covid-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler çerçevesinde 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7252 Sayılı Kanun”) ile 4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda (“İşsizlik Sigortası Kanunu”) bir takım değişiklikler yapılmıştır.

1) İş Kanunu Kapsamındaki Değişiklikler

a) İşten Çıkarma Yasağına İlişkin İstisnalar

Daha önce 7244 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü ve hizmet sözleşmelerinin 17 Temmuz 2020 tarihine kadar (daha sonra bu tarih 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı) İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmişti.

7252 sayılı Kanun ile işten çıkarma yasağının istisnalarına

  • belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi
  • işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi
  • ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri eklenmiştir.


Böylece yukarıdaki hallerin olması durumunda da işveren işten çıkarma yasağına tabi olmadan; iş/hizmet sözleşmesini feshedebilecektir.

b) Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağına İlişkin Süre Uzatımları

7244 sayılı Kanun ile işten çıkarma yasağı ile aynı süreye tabi olmak üzere işverenin çalışanını tek taraflı olarak ücretsiz izne ayırabilmesi düzenlenmişti. Bu tarih son olarak 17 Ağustos 2020 olarak belirlenmiştir. Ancak bahsi geçen süreyi uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

7252 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda işten çıkarma yasağına ve ücretsiz izne ayırmaya ilişkin süreleri Cumhurbaşkanı her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacaktır.

2) İşsizlik Sigortası Kapsamındaki Değişiklikler

a) İşverenlere Prim Desteği

İşsizlik Sigortası Kanunu’na 7252 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 26 uyarınca Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların;

  • işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve
  • aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri

durumunda, 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç  alt sınırı üzerinden hesaplanan  sigortalı ve işveren  hissesi  primlerinin tamamı tutarında, işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (“Fon”) karşılanacaktır.   Cumhurbaşkanı,bahsi geçen  süreyi üç aylık süreyi sektörel olarak  ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Geçici 24 üncü madde kapsamında, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret1 desteğinden yararlandırılan çalışanın haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu çalışanın yukarıda bahsi geçen prim desteğinden belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılacaktır.

Bahsi geçen teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı çalışan için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.

  • Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti;
  • Kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması; ya da
  • Geçici Madde 24 kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde

işyeri bahsi geçen prim desteğinden yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu kapsamda destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

b) Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması

Cumhurbaşkanı Geçici Madde 23’e yapılan ek ibare ile kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatmaya yetkili kılınmıştır. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 31 Aralık 2020 tarihine kadar haizdir.

 

 

İletişim

Ece Güner Toprak
Yönetici Ortak
eg@guner.av.tr