7244 SAYILI KANUN İLE KÂR PAYI DAĞITIMINA GETİRİLEN SINIRLAMALAR


22 Nisan 2020

COVID-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler çerçevesinde 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na Geçici 13. Madde eklenmiş ve kâr payı dağıtımı bakımından çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalara gerekçe olarak ise, ihtiyatlılık politikası gereğince, şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılarak azaltılmaması, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amaçları gösterilmiştir.

Değişiklik kapsamında, sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar,

o  2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek,

o  geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek, ve

o  genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

Cumhurbaşkanı belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkili kılınmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu düzenlemeden istisna tutulmuştur.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25'ini aşan kısma ilişkin ödemeler bu kapsamda belirtilen sürenin sonuna kadar (30 Eylül 2020 veya Cumhurbaşkanı tarafından belirtilen süre) ertelenecektir.

Son olarak, düzenlemenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu