COVID-19 SALGINI NEDENİYLE YARGIDA SÜRELERİN DURMASININ UZATILMASI HAKKINDA


30 Nisan 2020

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yargı alanında hak kayıplarının yaşanılmasının önüne geçilmesi adına 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer No:1) uyarınca yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ile birlikte yasal süreler ile ilgili bazı önlemler alınmıştı. Bu kapsamda; 

a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren,

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren,

30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durmasına karar verilmişti.

Şimdi, 30.04.2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete uyarınca yayınlanan Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar ("Karar") (Karar Sayısı: 2480) uyarınca; yukarıda belirtilen süreler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere, 01.05.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Böylece önceden belirlenen durma süresi (zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere), 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır. Belirtilen süreler 15.06.2020 dâhil olmak üzere, bu tarihe kadar duracak ve sonrasında devam edecektir. 

Ayrıca, durma süresinin başlangıç tarihi itibarıyla, ilgili sürenin dolmasına on beş gün veya daha az kalmış ise, sürenin sona ermesine ne kadar kaldığına bakılmaksızın 15.06.2020 tarihinden sonra on beş gün uzatılmasına karar verilmiştir.

Ek olarak Karar'da koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığının yayılma tehlikesinin 15.06.2020 tarihi öncesinde ortadan kalkması halinde, uzama süresinin tekrar değerlendirileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu