COVID-19 SALGINI NEDENİYLE YARGIDA SÜRELERİN DURMASI HAKKINDA


26 Mart 2020

Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığının ülkemizde de görülmeye başlaması üzerine yargı alanında hak kayıplarının yaşanılmasının önüne geçilmesi adına 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer No:1) uyarınca yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ("Kanun") ile birlikte yasal süreler ile ilgili bazı önlemler alınmıştır. Bu kapsamda; 

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren,
  • 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren,

30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur.

Böylece süreler 30.04.2020 dahil olmak üzere, bu tarihe kadar duracak ve sonrasında devam edecektir.  Diğer taraftan, Kanun uyarınca aşağıda belirtilen süreler kapsam dışında bırakılmıştır:

  • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

Ek olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında satış gününün durma süresi içerisinde kalması halinde, sürenin bitiminden sonra talep gerekmeden icra ve iflas dairelerince satış günü verileceği; durma süresi içinde taraflarca rızaen yapılan ödemelerin kabul edileceği, diğer taraf lehine işlem yapılabileceği ve konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının durma süresince devam edeceği belirtilmiştir.

Ayrıca, durma süresinin başlangıç tarihi itibariyle, ilgili sürenin dolmasına on beş gün veya daha az kalmış ise, sürenin sona ermesine ne kadar kaldığına bakılmaksızın 30.04.2020 tarihinden sonra on beş gün uzatılmasına karar verilmiştir.

Kanun uyarınca yapılan değişiklikle birlikte salgının devam etmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere durma süresinin Cumhurbaşkanı tarafından altı ayı geçmemek üzere uzatılabileceği ve uzatılan süre için geçerli olmak üzere düzenlemenin kapsamının daraltılabileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Güner Hukuk Bürosu