7244 SAYILI KANUN İLE İŞ KANUNU VE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


17 Nisan 2020

Covid-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler çerçevesinde 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu ("İş Kanunu") ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda ("İşsizlik Sigortası Kanunu") bir takım değişiklikler yapılmıştır.

İş Kanunu Kapsamındaki Değişiklikler

a) 3 Ay Süre ile İş ve Hizmet Sözleşmeleri İşveren Tarafından Feshedilemeyecek

İş Kanunu'na eklenen Geçici Madde 10 uyarınca İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü  ve hizmet sözleşmesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17 Nisan 2020 tarihinden ("Yürürlük Tarihi") itibaren 3 ay süreyle İş Kanunu'nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. Bahsi geçen süreyi Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilir.

b) İşveren İşçiyi Ücretsiz İzne Ayırabilecek

Uygulamada sıklıkla başvurulan bir araç olan ücretsiz izin, Yürürlük Tarihi'ni takip eden 3 aylık süreyi geçmemek üzere işçinin kabulüne gerek olmaksızın işveren tarafından tek taraflı olarak verilebilecektir. Bahsi geçen süreyi Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilir.

İşsizlik Sigortası Kapsamındaki Değişiklikler

a) Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Uygunluk Tespiti

İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici Madde 25 uyarınca Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. Bu hüküm 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

b) Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Olmayan İşçilere Fon'dan Nakdi Ücret Desteği Verilecek

İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici Madde 24'e göre:
  • İş Kanunu'na eklenen Geçici Madde 10 uyarınca ücretsiz izne ayrılan işçiler,
  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler,
  • 15 Mart 2020 tarihinden sonra İşsizlik Sigortası Kanunu 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilenler,
  • İş Kanunu'nun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden faydalanamayan işçiler,
geçici Madde 10'da belirtilen fesih yapılamayacak süreyi geçmemek ve yaşlılık aylığı almamak kaydıyla, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 39,24 Türk Lirası tutarında nakdi ücret desteği alacaktır. Bu kapsamda ücret desteği alan kişiler Genel Sağlık Sigortalısı sayılacaktır.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret tutarında (şu an için 2.943 (İki Bin Dokuz Yüz Kırk Üç) Türk Lirası) idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Ek olarak, ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu